SIGLogo(t)
De vergelijking van gezondheid

Het volgende is een nogal technisch verhaal. Het is bedoeld om te kunnen begrijpen dat de samenhang van je lichaam niet op toeval berust. Het is een logisch samenhangend geheel; waarin het ontstaan van ziekte logisch gevolg is van de manier waarop je omgaat met je lichaam en met je omgeving. Met andere woorden: gezondheid is een logisch gevolg van de integere manier waarop je met jezelf omgaat.

Ons lichaam is een simpel complex geheel. Complex, omdat het is opgebouwd uit veel lagen van cellen. De membranen spelen samen in complexen van lagen die het contact met onze omgeving bepalen. Tegelijkertijd is het simpel: elke cel is uit de zygote ontstaan; de eerste cel van je lichaam. In het ontvouwen van die cel is bepaald hoe de psyche met het regulatiesysteem, met de fysiologie en met de anatomie is verbonden. Natuurkunde, scheikunde, en elektromagnetisme zijn direct verweven met bewustzijn. We kunnen het lichaam niet beleven als object; want we be-leven het als subject.  Daarom zijn de wetten van oorzaak en gevolg voor ons lichaam niet te gebruiken. Er spelen andere wetten mee, van reactiviteit en interactiviteit en schepping. Maar eerst is het goed om te begrijpen dat je lichaam simpel complex is...

De vergelijking van gezondheid is complex, maar simpel. Simpel want we kunnen het begin van de vergelijking afleiden uit één cel: de Zygote. Dit is de cel die ontstaat door de samensmelting van ei en sperma. De vergelijking is ook complex, want in het ontvouwen van die eerste cel ontstaat een gevouwen (com-plicare, samen-vouwen; uit het Latijn) geheel. Het is de logica van die complexiteit waarop de vergelijking van gezondheid is gebaseerd. Dit is als volgt voor te stellen.

  1. de zygote deelt zich, waardoor het aantal cellen vermenigvuldigd.
    Eenheid blijft behouden.
  2. Tussen elke toestand en elke opvolgende toestand zijn verbindingslijnen denkbaar. Die lijnen vormen samen het beeld van vertakking als in een boom. (De Boom van Leven)
  3. De eindpunten van die boom maken contact met de omgeving; het zijn de aanraakpunten waarmee we onze ervaring van onze omgeving incorporeren in ons lichaam. Dit gebeurt via dezelfde boom, in omgekeerde richting. (De Boom van Kennis.)
  4. De samenhang van “de boom van Leven” bepaalt de opbouw van je lichaam. De invloeden van de omgeving door de “Boom van Kennis” bepaalt de opbouw van je kennislichaam. Die twee komen samen in dezelfde boom, waar je wat je weet vergelijkt met wat je lichaam weet. Als het goed is vallen die twee beelden samen; als iets niet goed is zijn die twee beelden verschillend (ze interfereren met elkaar). (De Boom van Keuze (Goed en Kwaad).). Net als beide andere bomen is het een beslisboom, in de wiskundige betekenis van het woord. Het is in die beslisboom dat de opbouw van binnen naar buiten wel/niet in balans is met de ervaring van buiten naar binnen. De plaats waar het niet in balans is heeft een eigen plaats in die beslisboom. Elke ziekte is in deze termen te begrijpen.

 

  1. De vergelijking van gezondheid is op deze manier eenvoudig te begrijpen. Het is een plaatje dat is gebaseerd op de ontwikkeling door deling van de eerste cel. Elke cel in het lichaam is in dat plaatje te plaatsen. Het is een plaatje in zowel ruimte als tijd. Elke positie van elke cel is heel exact te duiden.
  2. Niet alleen de cel is exact te duiden; ook het ontstaan van de cel is exact geduid door de lijnen van afstamming van de cellen. De boom van leven is de boomstam van de stamboom van elk van je cellen. Daardoor is bepaald van welke cellen elke cel afstamt (uiteindelijk, de zygote), maar ook hoe elke cel met andere cellen in kringlopen is verbonden: cellen die elkaar raken, en cellen die deel zijn van hetzelfde proces zijn allemaal in dat plaatje te plaatsen. Het is een complex plaatje, en het gaat om miljarden cellen, maar uiteindelijk is van elke cel bepaald uit welke cellen die voortkomt en met welke cellen die ene cel deel is van een uitwisselingsnetwerk.
  3. De netwerken van cellen zijn in deze boomfiguur te beschrijven. Maar ook de netwerken van netwerken zijn hierin expliciet te bepalen. Voor elke cel is zo te bepalen van hoeveel netwerken die ene cel lid is, welke functie die heeft in elk netwerk, en hoe de netwerken al of niet door die ene cel aan elkaar worden verbonden. De meervoudige betekenis is zo te bepalen, dus de vitale betekenis van die cel voor het lichaam.
  4. De netwerken van de cellen vormen een integraal netwerk systeem. We weten dat het lichaam op een moment ophoudt met groeien. Het betekent dat de cellen nog wel steeds kunnen delen, maar dat geen nieuwe delen in het lichaam worden gevormd. De cellen in het lichaam worden vervangen. Wiskundig betekent dit dat de boom in de vertakking is doorgegroeid op een manier waardoor ‘bladen’ en ‘wortels’ elkaar raken. De boom vormt een lus, als geheel. Technisch heet dat een torus. Dit is de vorm van bijvoorbeeld een rookring. Dit is de simpelste vorm waarin een systeem zich kan bewegen in de omgeving, en tegelijkertijd haar eenheid en vorm kan bewaren.

De boom van leven, de boom van kennis, en de boom van keuze (het kunnen maken van onderscheid tussen ‘goed en kwaad’) zijn allemaal vormen van het zelfde gegeven: de fractal beslisboom van de celdeling van de Zygote. Die celdeling is deel van de afstamming van je voorouders, en de mensheid. Het principe van die celdeling is voor alle diersoorten en levensvormen geldig. Elk van deze beslisbomen is deel van de ontwikkeling van het universum. (De Wereldboom.)

 Het principe van de Vergelijking van gezondheid is dus voor alle levensvormen te gebruiken. De gezondheid van de mens, de mensheid, elke levensvorm, en de Aarde is dus in dezelfde termen te beschrijven. Het principe van gezondheid en genezing is omgekeerd ook op al deze gebieden te gebruiken. Het geeft een begrip voor gezondheid en genezing in de meest algemene zin. Belangrijk is het besef dat de Vergelijking van Gezondheid heeft te maken met de deling van je eigen eerste cel van je lichaam. Het gaat hier niet om een beschrijving; het gaat om een beleving. Alles wat je doet verandert de balans van het deel als deel van het geheel. Alles wat je doet verlegt, mogelijk, die balans. Genezen gaat dus om het herkennen van die balans, zoals die in je eigen lichaam is te her-kennen.

NavLeft NavUp NavRight
[Zelfgenezen - Doe Het Zelf] [Doe Het Zelf] [Overzicht] [Handboek] [ZelfGenezing] [1 Wat is je Lichaam?] [2 Gezondheid, wat is dat?] [3 Genezen, hoe werkt dat?] [4 Zelfgenezing] [Wiki] [Cursusaanbod]

SIG-zaait
SIGLogo2
Opgericht 12 februari 2002
KvK Amsterdam 34175768

Voor Donaties:

Postbank rekening 7234993 t.n.v. SIG

of via PayPal: