Wet SIGLogo(t)

Vrije keuze is een gegeven, en kenmerk van, leven.
 

  • De meeste wetten zijn onwettig, onrechtmatig en ongeldig.
  • “Wetten” zijn in strijd met Vrije Keuze van de mens.
  • Wetten verwarren de wil van de ene mens met die van anderen.
  • Wetten worden gevormd vanuit een proces wat ongezond is

Het probleem met alle wetten ligt in de relatie  tussen mens en mensheid.
Het huidige sociale/politieke proces erkent vrije wil NIET in de praktijk,
Op papier wordt, in de grondwet, vrije keuze impliciet kort genoemd.
Maar de verdere hoofdstukken leggen die vrije wil direct aan banden.

De Nederlandse grondwet formuleert de staat als een slavenstaat, waarin één enkeling de wil (via wet) van alle anderen kan/mag bepalen.
Het eerste hoofdstruk beschrijft, incompleet, de beleving van vrije keuze.
De verdere hoofdtsukken beschrijven dan dat één ander wil=wet voor anderen mag bepalen.
De grondwet is daarmee in tegenspraakmet zichzelf, en ongeldig.

Een dergelijke ‘grondwet’ is een symptoom van ziekte, en ziekteverwekkend.
Dergelijke ‘wetten’ ontkennen, dus ontnemen, de beleving van de ziel.
Dat maakt dergelijke wetten respectloos (voor vrije  keuze); en in principe een ‘verkrachting’.
Ook zijn de wetten niet-relevant, doordat ze maar door één persoon zijn ondertekend (en daarmee alleen voor die persoon geldig).

Het principe van wetten is goedbedoeld, maar ze zijn ongeldig.
Wetten zijn papieren afspraken, overeenkomsten waar allen die data onderschrijven zich aan houden.
In Nederland worden wetten maar dooréén persoon onderschreven.
Dat maat die wetten ongeldig voor alle andere mensen.

In Nederland, en veel andere landen, zijn mensen volgens de wet niet vrij.
De wetten zijn opgesteld vanuit de modellen van patriciaat.
Daarin is de vaderfiguur verantwoordelijk voor het hele gezin.
Dat bteekent dat, in praktische zin, de rest van het gezin in de pubertijd blijft steken - niet geldt als volwassen.

Onze hele kultuur is in de pubertijd blijven steken’; de afhankelijheid van volwassenheid.
Het gaat om de afhankelijkheid van geld, wetten, bedrijven en identiteit.
De meeste mensen zijn opgegroeid i hoe dat gebeurt; ze vinden het daardoor gewoon.
Maar zoals het gebeurt, is het ongezond, omdat afhankelijkheid als norm geldt.
Gels, wetten, bedrijveen en personen zijn vier aspecten van hetzelfde principe: onteigening van eigen identiteit.

Het basisprobleem is dat van geloof, vertrouwen, geschonden vertrouwen en misleiding.
Politiek is het instrument waardoor de misleiding plaatsvindt.
Kerken zijn het instrument saarin het vertrouwen wordt geschonden.
Staat is het instrument waarin de persoon misbruikt wordt.

Philipo Zimpardo left uit hoe deze misdaad plaatsvindt: door ontkenning van de mens.
Hij benoemt de 4 aspecten: 1) anonymoseren, 2) generalisatie, 3) abstractie, 4) ontkennen van Vrije Wil.
Dat zijn de stappen van ontkenning van individu, relatie, 3) gemeenschap en Vrije Keuze.
Het zijn ook de niveaus van bewustzijn van cel,  orgaan, lichaam en omgevingsbeleving.

Het idee dat de Nederlandse staat een staat van slavernij is, is voor veel mensen vreemd.
Immers, op school en in het nieuws wordt gezegd dat Nederland een Vrij Land is.
Echter, dat is alleen maar propaganda (ook als is Nederland minder erg dan andere landen).
Géén enkele staatsvorm geeft de bewondes individuele vrijheid; ook democratie niet.

Dictatuur (“Tiran”) is een staatsvorm waarin een enkeling het levenn van alle anderen belaapt.
Olichargie (“Mafia”) is een vorm van staat waarin een kleine groep het leven van alle anderen bepaalt.
Democratie is een staat warin het leven van minderheden door meerderheden wordt bepald.
Republiek is de vorm van samenleving waar vanuit wetten het recht van elk individu gerespecteerd wordt.

In ons lichaam is dat niet wat we zien; dat is niet hoe cellen met elkaar communiceren.
In ons lichaam is elke cel uniek, en de uniekheid van elke cel belangrijk voor ons (over)leven.
Alle cellen zijn onstaan vanuit één enkele cel, de zygote, en van daaruit gedifferentieerd met grote verschillen.
Uniformiteit is duidelijk niet geschik om in veel omgevingen te kunnen overleven; (‘ons lichaam is geen wordt’).

Lynn Margulis heeft beschreven hoe belangrijk differentiatie is voor Symbiose.
Elke grote stap van biologischje evolutie was resultaat van een vorm van symbiose.
In symbiose, wordt gebruik gemaakt van de overeenkomsten in verschillen.
Net als bij “Stereo”, gaat daardoor een nieuwe ervaringswereld open.

Wat we zien in ons lichaam geldt op exact dezelfde maniet omgekeerd ook voor de mensheid.
Ons lichaam is gevormd door unieke individuele celle, die differentieerden uit de Zygote.
De Zygote werd gevormd door sexuele integrate (celfusie) vanuit de hele mensheid.
De uniekheid van elk individu in de mensheid is net zo belangrijk als de uniekheid van elke cel.

“Elke unieke mens is een cel in het lichaam van de mensheid”.
De uniekheid van elke cel/mens is nodig voor het (overleven van die mens/mensheid.
Beknotting van de ontwikkeling van die beleving van eigen bewustzijn, is een beperking van bewustzijn.
De verschillende regeringsvormen zijn daarin te vergelijken met vberschillende organismen.

Het is weinig zinvol om een staat te vergelijken met een dier met één hersencel (dictator), kleine hersenen (kip), of rudimentair ontwikkelde hersenen (inftvis).
Elke mens heeft een compleet volledig ontwikkeld brein; waarvan alle hersenfuncties zijn te gebruiken.
Het heeft ook geen zin om een staat te vergelijken met primitieve levensvormen; van microbe (dictator), plant (oligarchie) en dier (democratie) naar mensheid (bewustzijn).
Elke mens is bewust, en is (mits zichzelf daar bewust van) ook (bewust) deel van de mensheid; en zich daaar bewust van.

In onze hersenen hebben we allemaal het vermogen van transcendent bewustzijn (normale paravermogens)
In onze ontwikkeling (baby, kind, puber, volwassen) leren we allemaal om de cellulaire, vegetatieve, en animale belevingsvormen te overstijgen.
Er is geen enkele reden waarom mensen hun leven (als onvolwassenen) door andere mensen laten bepalen.
Integendeel, in ons lichaam en onslichaamsbewustzijn is te zien dat in gezondheid elke ccel autonoom is.

In ons lichaam is elke cel autonom; elke cel is zelf vitaal en neemt eigen besluiten.
Cellen communiceren met elkaar; maar geen cel vertelt een andere wat die moet doen.
Veel cellen zijn specifiek gevoelig voor de activiteit van andere cellen.
Al die communicatie-relaties zijn ontwikkeld door celdeling vanuit de zygote.

De ontwikkeling van ons lichaam, over de eonen, in de tijd, als structuur in de ruimte toont het/de vormeng van bewust(-/_)zijijn
Worden de gezonde samenhangen (“Systeem-Fysiologie) daarin verstoord/vervormd, dan onstaat ziekte.
In dat geval vervals gezondheid via onwelzijn en ziekte naar door.
Dit is het veval van Gezondheid via Adaptatie (Aanpassing) en Compensatie naar Decompensatie.
Het is het verval van Onafhankelijkheid via verzwakking naar hulpbehoefte naar afhankelijkheid.

Afhankelijkheid is een vorm van ziekte (verstaling); en een teken van parasitisme.
Onze samenleving is op veel manieren parasitair (“Geld/wet/corporaties/Persoon”).
Daarvoor zien we één oorzaak: sommigen monipoliseren gebruik van de Arde.
Sommigen (‘De staat’) doen alsof de Aarde van hen is; oneer bedreiging van de dood.

Alle staatsvormen die we (vanuit de schoolboekjes) kennen zijn parasitair.
Het is het beeld van de Noormannen, die de landen plunderen om hen heen.
In ENgeland is expliciet te zien hoe de Normannen (‘upper class”) het land overnamen.
EErst roofden ze vanuit skandinavië, toen vanaf een vestiging op de ENgelse kunst; daarna vanaf de kust naar het binnenland, en daarna vanaf vestigingen door het hele land heen.

De meeste mensen doorzien dit niet omdat ze denken/leren/geloven dat dit gewoon is.
Wetten, Geld, Corporatie en Persoon worden gebruikt om dat geloof in stand te houden.
Het gevolg is dat de msamenleving mensheid in een staat van achterlijkheid wordt gehouden.
Het is alsof het lichaam van de mensheid (door parasieten) niet volgroeit; en niet volwassen wordt.

Autarchie

Autarchie is de gezonde samenlevingsvorm, waarin elk individu autonoom soeverein is.
Voor iedereen is wil-wet, en altijd gebaseerd op unieke eigen esponse-able Vrije Keuze.
Daarin erkent en respecteert elk individue ook de Vrije Keuze van elk ander levend wezen.
Dat betekent dat ELKE mens funnctioneert als mens in de Menhsid, deel van alle vormen van leven, van de hele Aarde.

Elke mens heeft het vermogen van transcendente (paranoirmale = normaal-para) waarneming.
Paranormaal betekent (letterlijk) buiten-gewoon; dus besef voorbij wat gewoon/normaal is.
Het is ook het vermogen on te doen wat voorbij gaat aan gewoonte/reflexen; vanuit bewust-zijn.
Elke Zygote is de verbindende schalek tussen mens en mensheid; in elk individu (in elke mens).

Het vermogen voor transcendente beleving (als mens EN als mensheid) is inherent in elke mens.
Elke mens beleeft 1) eigen uniekheid, 2) relaties, 3) groepen en 4) de mensheod/omgeving.
Elke mens be-leeft daarin het effect van Vrije Keuze in contact/interactie met de omgeving.
Het is dezelfde samenhang als we zien in de relatie tussen cellen als organen in een lichaam in een omgeving.

Het systeem van 4) Persoon, 2) Wetten, 3) Geld,  en 4) Corporatie is de verziekte vorm van
4) Vrije Keuze. 2) vertrouwen, 3) gedeelde waarden en 4) samenleving, 
Hieronder staat het scvhema van de vier soorten van vwetten.
Daarin is te zien dat het startpunt altijd light in Vrije Keuze

 

In onze samenleving werd het paard achter de wagen gespannen.
Sinds duizenden jaren wordt gedaan alsof dat wat op papier staat ons leven bepaald.
Dat staat bekend als de Talmudische wetgeving; ofwel als regering vanuit geloof.
Daarin wordt mensen aangepraat of opgelegd dat ze zich aan een ander moeten onderwerpen.

Vanuit het onderwerpen aan een ouder, wer dat een overwinnar, werd het een Farao, werd het een god.
Conform de stappen van Philip Zimpardo, werd de eigen betrokkenheid aan de eigen beleving ontkippeld.
Philip Zimbardo onderzocht dit, omdat Milgram onderzocht hoe concentratiekampen konden ontstaan.
Hij kwam uit op de basis sleuten van alle geloven: de mensen laten eloven dat iets/iemand ander hun leven bepaalt.

Als iemand anders je leven bepalt, dan leef je in slavernij.
Als je slaaf ment, dan heb je geen Vrije Keuze.
Heb je gen Vrije Keuze, dan is je ziel verland.
Ben je niet bezield, dan ‘leef je in gel’.

De Planeet waarop we allen wonden voedt alle vormen van leven, gratis.
Vrije Keuze is een geven van leven; voor alle levensvormen.
Als mens (en als mensheid) zijn we (letterlijk) handiger dan de meeste andere vormen van leven.
Als mens(heid) zijn we in staat om onze omgeving te optimaliseren.

Dat werkt optimaal als elke mens zich iniverseel bewust is.
Door onze eenheid als mens in/met/als de mensheid hebben we dat vermogen.
Vanuit ons mensenlijk bewustzijn hebben we vannature het benodigde transcendente (paranrale) vermogen.
Dat wat veel culturen benoemen als ‘god’, is onze eigen waarneming van ons bewustzijn als mens, mensheid, leven en Aarde/unVersum.

Religies (in feite kerken) beperken de ontwikkeling van ons transcendente/normalepara vermogen.
Door voor te doen alsof dat ‘buiten’ ons ligt, beseffen mensen niet hoe ze het zelf be-leven.
Dat is waarom Philip Zimbardo zijn boek de titel gaf “Het Lucifer Principe”.
Door een andere te ontkoppelen van eigen beleving gaat de eigen bezieling verloren.

Herinner je hoe de kerken zeiden dat negers geen ziel hadden; en dus als slaaf mochten worden verhadeld?
De Hollanders geloofden daarin, werden slavenhandelaren, en de negers moesten daaraan geloven.
Op die manier zijn ernorme hoeveelheden mensen en culturen in Afrika en elders vernietigd.
Doordat mensen geloofden, dat ze in/op/aan de kerken moesten geloven.

De kerken met hun kerkers (Inquisitie) zijn verantwoordelijk voor miljarden aan doden.
Dat komt doordat die kerken mense vertellen dat ze in iets anders, buiten zich. moeten geloven.
Dat idee wrod voorgelegd in een vorm van abstratie, onder de nioemer van ‘god’.
Dat idee werd vastgelegd in de vorm van een concretisatie: een boek genaamd een ‘bijbel’.

Die bijbel, als concretisatie van een abstracatie (geloof) is de basis van wat wij kennen als wetten.
Het is zaak om de bedoeling vande wetten te herleiden tot afspraken tussen mensen.
Het is noodzakelijk om te beseffen dat afspraken tussen anderen voor JOU NIET gelden.
Want de essentie is dat we in de overeenkomsten die we beleven onze Vrije Keuze leren gebruiken.

Vanuit ons lichaam is te zien dat Vrije Keuze de essentie is van onze Ziel.
De Ziel, is het gebruik van Vrije Keuze in de Systeem SImgulariteiten Stabiliteit Set (SSSS).
Die SSSS is de verbondenheid van alle celdelingen van je lichaam vanaf de Zygote.
Via de Zygote is jouw ziel met die van alle andere mensen; en alle vormen van leven verbonden.

In je ziel kan je ervaren dat je mens bent, mensheid, alle vormen van leven, en schepper in de schepping.
In onze ziel, zijn we scheppers van ons eigen leven, door Vrije Keuze te leren be-leven.
Daarin leren we van het maken van fouten, elk/samen, van elkaar: we zijn mens in de mensheid.
De mensheid als geheel is een lichaam gevorms van mensen als ‘losse cellen.

De verbondenheid tussen mensen is gebaeerd op de verbondeheid tussen onze cellen.
De communicatievormen tussen mensen zijn gebaseerd op de communicatievormen tussen cellen.
De eleving van elke individuele mens is de basis van de be-leving van de hele mensheid.
Celbewustzijn is de basis van ons zelfbewustzijn als mens en zelf bewust zijn als mensheid.

Wetten vormen daarin een verstorende factor omdat ze ‘het paard achter de wagen spannen’.
Ze keren oorzaak en gevolg om; en doen alsof dat normaal is; het is en ziekte.
Wetten bepalen NIET het leven van mensen; mensen die leven schrijven wetten.
Wetten zijn slechts woorden, en alleen maar overeenkomsten als ze de overeenkomstigheden in de wil van individuele mensen beschijven.

In ons lichaam is te zien hoe ‘wetten’ worden gevormd.
Het is gebaseerd op het gebruik van Vrije Keuze.
In een bepekte omgeving formuleert zich dat als een ‘wil’.
Alleen als mensen een wilsovereenkomst ervaren, wordt dat een ‘wet’.

Wetten zijn dus per definitie ongeldig; dat geldt ook voor geschreven/Talmudische/bijbelse wetten.
Weten zijn wilsovereenkomsten, maar alleen als er daadwerkelijk sprake is van overeenkomstige willen.
De basi light daarom in de overeenkomsten van mensen in het deel zijn van de mensheid; in unieke beleving.
Zogenaamde ‘wetten’ zijn het bewustzijn van ons be-leving als mens, van onze beleving als mensheid.

Het komt (weer) neer op ons bewustzijn van onze transcendente ervaring.
Dat is wat moementeel niet in de zogenaamde wetten staat beschreven.
Die wetten zijn NIET geormuleerd door ALLE mensen; dus noet voor hen geldig.
De enige manier om geldige wetten te hebben, is wanneer/indien mensen die zelf ontwerpen.

Vandaar dat vanuit SIG oproject Wereldregering werd gestart: met de Regenboogpartij als basis.
In de Regenboogpartij is elke mens per definitie lid van de mensheid, en de wereldregering.
De wereldrtegering is gebaserd op Autarchie, Soevereiniteit, AUtonimie, en individualiteit.
Dit project is opgezeet op www.regenboogpartij.nl
.

NavLeft NavUp NavRight
[Integrale Geneeskunst] [Integratie van de Geneeswijzen] [Opzet] [Onderzoek] [Onderwijs] [Overleg] [Oplossingen] [Doe Mee !] [Ondersteun!]

SIG-zaait
SIGLogo2
Opgericht 12 februari 2002
KvK Amsterdam 34175768

Voor Donaties:

Postbank rekening 7234993 t.n.v. SIG

of via PayPal: