SIGLogo(t)
Spiritueel; geest in lichaam

De spirituele geneeswijzen laten zien dat het mogelijk is om mensen te genezen via gedachten, en op afstand. Ongeacht de manier waarop de spirituele genezer in de mentale gesteldheid komt om deze genezing te kunnen bieden, is er het effect dat een zieke persoon kennelijk kan genezen doordat de ene persoon denkt aan de ander. Telepathie is al heel lang bekend; en het idee dat gedachten materie kunnen bepalen is ook al op veel manieren bestudeerd en bewezen,. Het probleem lijkt steeds dat niet iedereen het kan, dat degene die het kan het niet altijd kan. Het suggereert dat er iets meespeelt in de manier van denken, waardoor het effect van spirituele geneeswijzen bepaald wordt.

Karl Pribram, de neurochirurg, psychiater, psycholoog et cetera kwam tot de conclusie dat we ons brein het beste als een hologram kunnen beschouwen. Een hologram is een 3D lichtbeeld: een projectie – als van een cinema – die leidt tot het waarnemen van een ruimtelijk object. Dennis Gabor, die de holografie uitvond, liet zien dat daarin een interactie bestaat tussen Coherentie en Chaos. (De “chaos” is een golfveld waarvan de ordening vrij is.) De holografie ontstond toen de laser was uitgevonden: een coherente lichtstraal. In samenspel met ‘gewoon’ licht is daaruit een 3D lichtbeeld te projecteren.

In de natuur zijn veel voorbeelden te zien van het samenspel tussen chaos en coherentie, in het maken van vormen van informatie. Stereo is een veel gebruikte toepassing van het principe. Vleermuizen, dolfijnen en walvissen navigeren door een equivalent van het zelfde: ze kunnen zich oriënteren doordat ze de echo op een gerichte bundel geluid (sonar) interpreteren als een ruimtelijk beeld van hun omgeving.

Ook in onze cellen is hetzelfde te zien: water is een combinatie van coherentie en chaos. Fysicus Herbert Fröhlich liet zien dat onze cellen hun energie ontlenen aan de ongeordende beweging van de moleculen van water. Tegelijkertijd ontlenen ze hun informatie aan het ‘micro ijs’, de structuren van moleculaire ‘naalden’ die in water – een vloeibaar kristal – zijn te vinden. Cyril Smith heeft laten zien dat deze ordening ook de manier is waardoor informatie is op te slaan in water: de naalden van water fungeren als antennes, waardoor informatie is op te slaan in water. Masatu Emoto, David Schweitzer, en Bernd Kröplin lieten zien dat de in het water opgeslagen informatie indirect is te herkennen in respectievelijk een ‘sneeuwvlokvorm’ na het bevriezen van water, een polarisatiebeeld van het water op het moment dat het water verdampt (en dan een molecuullaag dik is), en in de verdampingsrest van water. (Men spreekt dan ook van “geïnformeerd water”.)

Net als in een computer is een groot deel van de informatieoverdracht in het lichaam in de vorm van elektromagnetische velden. En gebeurt dus (net als radiosignalen) oom met de snelheid van elektromagnetisme. Valery Hunt heeft metingen gedaan waaruit duidelijk werd dat ook daar het samenspel tussen coherente velden (georganiseerde signalen) en (schijnbaar) ‘onsamenhangende’ velden de samenhang van ons lichaam bepaalt. In haar werk kwam ook expliciet aan bot dat in onze spieren hetzelfde te zien is: er kunnen ‘kristallisatievormen’ van spiersamenhangen ontstaan (vastzittende spieren) die onze functionaliteit beperken. Door het ‘losmaken’ van deze spierfixaties (door Rolfing, een massagetechniek) kwamen niet alleen de spieren vrij in hun beweging, maar konden helderzienden ook zien dat vertroebelingen in het lichtveld rondom het lichaam opgelost werden. Tijdens de massage kwam de vastzittende spierkramp weer in beweging, wat de helderzienden zagen als rood licht (wat Valery Hunt ook kon meten) waarna de aura wit werd. Waar Valery Hunt haar inzicht in de aura (het lichtveld rond het lichaam) opdeed door een samenspel van elektromagnetische meting en helderzienden, is momenteel een nieuwe ontwikkeling aan de gang waarin de lichtvelden direct kunnen worden gemeten.

Frits-Albert Popp, en in Nederland Roel van Wijk, maken gebruik van aangepaste nachtkijkers, in combinatie met een computer. Daardoor kunnen hele zwakke lichtsignalen worden gedetecteerd. Via de computer wordt hun coherentie bepaald. Daarbij blijkt dat in dode materie het lichtveld heen herkenbare samenhang toont. Leven daarentegen wordt gekenmerkt door een duidelijke samenhang; het is daardoor zelfs mogelijk gezond van ziek te kunnen onderscheiden. Samenhang in licht is typerend voor een hologram.

Het komt er op neer dat in ons lichaam, in het samenspel tussen materie en informatie,een  meer complexe toestand bestaat dan in een computer. In ons is het de informatie (de software) die de opbouw van de computer (de hardware) bepaalt. In ons lichaam is er een directe samenhang tussen licht, elektromagnetisme, chemische reacties en fysieke structuren. Hun onderlinge samenhang is in principe ook in die volgorde bepaald (zoals uit het ontstaan van je hele lichaam vanuit één enkele cel – de Zygote – te zien is). (Omgekeerd is onze waarneming van onze omgeving ook uit het samenspel van frequenties bepaald: licht, warmte, geur, smaak, beweging, zijn allemaal patronen van trillingen. Wat wij als aparte zintuigervaringen ervaren/benoemen, zijn alleen maar delen van onze waarneming van een integraal golfveld waarin we leven.)

Onze waarneming, en onze beleving van onze omgeving, is die van het beleven van een golfveld. Ons interne functioneren is bepaald door een golfveld: het samenspel tussen een lichtveld, een elektromagnetisch veld, een veld van chemische kringlopen, en – als gevolg daarvan – een veld van materie in verschillende fasen van verdichting. Al die “fasevelden” hangen samen. Ons lichaam is een faseveld. Het faseveld dat de samenhang van ons lichaam bepaald hangt daar direct mee samen. Die velden zijn elk voor zich, en samen, als een Hologram te begrijpen. Het idee van Pribram, Gabor, Hunt en Popp komt daarin samen als het beeld dat ons lichaam niet alleen met een hologram is te vergelijken, maar ook op die manier functioneert. Met andere woorden: ons lichaam is een informatieveld, dat de samenhang van materie bepaalt. Spirituele geneeswijzen maken daar gebruik van.

De vraag is dan: hoe is dat te gebruiken? Het antwoord is te zien in de basistechnieken die in de spirituele geneeswijzen worden onderwezen: diverse vormen van meditatie en concentratie. In het beeld van het bovenbeschreven hologramveld (zoals dat ook is te herkennen in onze spieren en water) hebben we te maken met een samenspel van coherentie en chaos. Meditatie is te beschouwen als een manier om het niveau van chaos te helpen kalmeren. Concentratie is te beschouwen als een manier om de samenhang van de patronen in het systeem te stabiliseren. In de combinatie van beide ontstaat dan de mogelijkheid om de patronen van samenhang te stabiliseren (‘te versterken’) en de beweeglijkheid van de chaos waar dit zich in afspeelt te balanceren (‘te verzwakken’). Degenen die met de Chinese meridiaantheorie bekend zijn kunnen de basisprincipes van Yinn en Yang hier direct in herkennen.

Spirituele geneeswijzen combineren het mediteren en concentreren met het ‘afstemmen’, het maken van een beeld van de persoon die wil genezen. Ze maken – in gedachten – een scheiding tussen het normale gezonde beeld van de samenhang van het lichaam van de bestreffende persoon, en beschouwen het verstoorde beeld – de ziekte – als losstaand daarvan.  “Een genezer is iemand die van een andere kan accepteren wat die niet voor zichzelf kan accepteren, het kan transformeren, en integreren”. Met andere woorden; de spirituele genezer doet hetzelfde als al is beschreven voor het onderscheiden van de Coherentie en Chaos in het lichaam: ze onderscheiden het samenhangende beeld van het verstoorde beeld. Daardoor is het samenhangende beeld – dat de basis is van de opbouw en groei van ons lichaam – hersteld en herkend: ‘de software’ is weer duidelijk, en de integriteit van de regulatie van de processen voor opbouw van het lichaam weer hersteld.

 

Voor degenen die de basis van de spirituele geneeswijzen willen leren kennen volstaat om te beginnen met oefeningen in het mediteren (ophouden met reageren op beleving van de omgeving) om daardoor de eigenprocessen van het lichaam zelf te kunnen ervaren; dit is als het ware de draaggolf van onze beleving van ons lichaam. Daarna is de standaard oefening om te leren concentreren: een beleving naar wens vast te houden in de eigen beleving; dus het trainen van een eigen keuze in wat je wil beleven, hoe je het wil beleven en hoe lang je het wil beleven. Omdat ons lichaam reageert op elke gemoedsgesteldheid die we hebben is daarmee te kiezen hoe het lichaam ‘gevoed wordt met gevoel’. (Elke gemoedstoestand die we vasthouden gaat gepaard met het vrijmaken van hormonen en enzymen, eiwitten en sappen, waar we onze cellen mee voeden.)

Spirituele genezers vervolgen deze oefeningen met het doen van hetzelfde voor niet een gevoel van hun eigen beleving, maar dat van een ander. Omdat het hier gaat om een hologrambeeld, volgt dit ook de natuurwetten van hologrammen (samenhangende elektromagnetische informatiesignalen): de wetten van resonantie. Afstand en tijd spelen daarin een mindere rol. (Het is de kwantumveldtheorie, die zelf buiten ruimte en tijd staat, die helpt om dit te begrijpen.) De spiritueel genezer wordt als het ware een radiostation voor het uploaden van een nieuwe software voor de bio-computer – het lichaam – van een ander, waardoor de gevolgen van de programmafouten in het lichaam van de ander weer kunnen verdwijnen.

 

Voor degenen die denken dat het lichaam een object is, dat wordt bepaald door de wetten van machines (van dode materie) is deze aanpak niet te begrijpen. Voor iedereen die zelf een computer in huis heeft, en gebruik maakt van internet, is de aanpak logisch en simpel: de ene computer fungeert als terminal om de programmafouten in de andere computer te herstellen. Voor die mensen is het ook makkelijk om te begrijpen dat alle mensen onderling zijn verbonden: de mensheid is een integraal organisme.

Het verschil met de computers die we momenteel kennen is dat ons lichaam een meer dan supercomputer is; de computer zelf wordt in haar opbouw bepaald door het programma. Voor degenen die geschoold zijn in materialistisch denken vraagt dat om omgekeerd denken. “Mind Matters”. Wat we denken bepaalt mede de regulatie van het lichaam, dus de afstemming tussen de fysiologische processen, en dus de opbouw van het lichaam. In ons lichaam geldt niet de causaliteit, maar creativiteit als bepalende factor. Zoals de ervaring met de spirituele geneeswijzen zien laat, kan je er alleen goed mee werken als je er zelf goed mee bekend bent.

Het is de meest basale vorm van genezen; en dus geen wonder dat de meest ‘primitieve’ culturen daarop uitkwamen. Onze eigen beleving bepaalt onze gezondheid. De elementen van de spirituele geneeswijzen kan iedereen voor zich leren gebruiken (meditatie en concentratie). Met verdere bekendheid met deze principes zijn die ook voor anderen en onze omgeving te gebruiken. Het principe kunnen we tegenwoordig in termen van hologrammen ‘verklaren’. Met als belangrijkste kenmerk: het gaat erom een stabiel, dus rustig, grondveld voor het hologram te kunnen bepalen (medicatie), en om daarna het beeld van de waarneming optimaal coherent te stabiliseren (concentratie). Dat is hetzelfde als in de holografiehandboeken is te lezen over het samenspel tussen het laserlicht en het verstrooide licht die in samenspel het hologrambeeld bepalen.

In ons lichaam speelt dan nog mee dat dit hologrambeeld het elektromagnetische veld bepaald waarin de (elektro)chemische reacties zich afspelen die de materie van ons lichaam vormt (en vervormt).

 

Wat we van de spirituele geneeswijzen over ons lichaam leren, is dat de vorm door een informatieproces wordt bepaald. Iedereen kan dat leren gebruiken, want de principes ervan zijn ‘ingebouwd in ons lichaam’.

NavLeft NavUp NavRight
[Zelfgenezen - Doe Het Zelf] [Doe Het Zelf] [Overzicht] [Handboek] [ZelfGenezing] [1 Wat is je Lichaam?] [2 Gezondheid, wat is dat?] [3 Genezen, hoe werkt dat?] [4 Zelfgenezing] [Wiki] [Cursusaanbod]

SIG-zaait
SIGLogo2
Opgericht 12 februari 2002
KvK Amsterdam 34175768

Voor Donaties:

Postbank rekening 7234993 t.n.v. SIG

of via PayPal: