SIGLogo(t)
Onze beleving van Bewustzijn

Bewustzijn is nog maar weinig begrepen. De mens beschrijft zichzelf als een wezen dat bewust bewust is (Homo sapiens sapiens). De studie naar bewustzijn komt maar langzaam op gang. En een goede definitie van bewustzijn ontbreekt nog. Zoals het nog maar weinig bekend is waarop het bewustzijn van mensen gebaseerd is, hoe het werkt, hoe het is te gebruiken, zo is ook niet bekend in welke mate andere wezens (dieren,planten, rotsen?) bewust zijn. Het is duidelijk dat alle mensen de wereld om hen heen anders ervaren. En dat wij mensen de werkelijkheid anders ervaren dan andere levensvormen. Het heeft te maken met bewustzijn, leven, gezondheid, en liefde. Maar we weten weinig van bewustzijn.

Het weinige wat bekend is van bewustzijn wijst op een eigenschap van levende cellen. Mensen kunnen handelen met bewustzijn. Dieren maken bewuste keuzen in hun gedrag. Planten kunnen op gerichte manieren reageren op, en omgaan met hun omgeving. Cellen nemen gerichte besluiten in wat ze opzoeken of ontwijken.

De mate waarin bewustzijn wordt gemeten – zoals EEG – is bepaald door elektromagnetische signalen. Die signalen zijn – net als de stroompjes in een computer – zelf geen bewustzijn. Het gaat daarin ook niet – net als bij een computer – om de samenhang in die signalen, maar om de samenhang van wat het ‘computer’ programma doet, en wat zich afspeelt in de omgeving. In rotsen zijn elektromagnetische effecten te vinden: rotsen ordenen elektrische velden in hun omgeving. Ook planten en dieren functioneren op basis van elektromagnetische potentialen en signalen.  Sidderalen zijn daarvan een bekend voorbeeld. Maar daarmee is nog niet verklaard wat bewustzijn is; of, of het een elektromagnetisch fenomeen is.

Wij noemen onszelf “bewust bewust” (Homo Sapiens Sapiens”), maar ‘we’ weten niet wat bewustzijn is. We weten ook niet hoe we met bewustzijn omgaan. De wetenschap heft geen werkend model van bewustzijn. Vandaar dat de Wetenschap van Leven deze gezochte kennis nu uitwerkt.

Informatica baseert zich nog steeds op computers, die géén vrije keuze hebben. De geneeskunde heeft géén gerichte technieken voor het gebruik van bewustzijn. De Psychologie, de psychiatrie, filosofie en religies hebben ten dele modellen van en soms ‘recepten’ voor  bewustzijn, maar ... als die echt klopten en werkten dan was de mensheid niet in de problemen die we nu beleven. De beste modellen en methoden voor bewustzijn zijn te vinden in de mystiek, meditatieleer, magie en hypnose. Dat zijn werkvelden waar verandering van bewustzijn wordt bestudeerd en beleefd; en de effecten worden getoetst aan de hand van het behaalde resultaat: de verandering van de beleving van de omgeving. Dat is wat we ook zoeken voor genezing.

In de gezondheidszorg is het belangrijk dat we het effect van verandering van bewustzijn op ons lichaam leren kennen en gebruiken. Ook omdat verandering van bewustzijn een teken kan zijn van verandering in het functioneren van het lichaam. Bewustzijn heeft direct te maken met de communicatie tussen levende cellen. Die maken daarin gebruik van materialen en chemische signalen, elektromagnetische communicatie en lichtsignalen. Bewustzijn heeft daardoor te maken met verschillende niveaus van functioneren: cellulair (buitenbewust), orgaanfunctie (onbewust), lichaamsfunctioneren (onderbewust) en de beleving van de omgeving (bewust). Daaruit volgt ook dat we met ons bewustzijn ook op meerdere manieren kunnen omgaan met ons lichaam. Daarin ervaren we ons lichaam op verschillende manieren: anatomisch als object, fysiologisch als proces, voor het regelsysteem als een transformatie, en in onze psycho-immunologie als integratie.

Dat wat we kennen als het verschil tussen gezond, onwel, ziek en dood heeft te maken met het verlies van samenhang, op het moment dat we in ons functioneren van één niveau naar een ander gaan; terwijl dat niet klopt met ons samenspel met onze omgeving. In de ziektebeschrijving staat dat bekend als de overgang van gezond naar adaptatie naar compensatie naar decompensatie. Technisch bezien gaan we daarmee ‘onze grenzen te buiten’: wat we doen klopt niet meer met wat er gebeurt in ons lichaam. We verwarren als het ware ons lichaam met onze omgeving. (Dit werd eerder benoemd als de Boom van Keuze; en het verwarren van de prioriteiten van ons bestaan in het verwarren van de Boom van Kennis met de Boom van leven.

In ons lichaam is de Boom van kennis gebaseerd op de Boom van Leven. Ook voor de wetenschap en geneeskunde is dat nog het geval: onze kennis van ons lichaam schiet tekort om het te kunnen genezen. Wetenschap heeft nog geen modellen van leven, Liefde, Bewustzijn en Gezondheid. Om die reden kunnen we ons voor herstel en genezing beter baseren op het functioneren van ons lichaam. En dat leren begrijpen door de verschillende niveaus van bewustzijn in termen van de verschillende niveaus van lichaamsfunctioneren te leren begrijpen.

    Dit is als het volgt schematisch samen te vatten:

  1. In ons bewustzijn beleven we onze omgeving op basis van onze anatomie ‘als object’.
  2. In ons onderbewustzijn beleven we de fysiologie waarin ons lichaam is verbonden met de omgeving, als een proces.
  3. In ons onbewustzijn kunnen we ervaren hoe de organen samen onze systeemregulatie bepalen en daarin de balans bewaren van de transformatie tussen ons lichaam en onze omgeving.
  4. In ons buitenbewustzijn be-leven we hoe de cellen van ons lichaam als één éénheid functioneren, elk voor zich, allemaal samen, als lichaam als geheel, en als integraal deel van onze omgeving.

Dit is de sleutel voor het begrijpen van, en omgaan met, de integratie/integriteit van ons lichaam. Zoals de anatomie, fysiologie, het regulatiesysteem en het integratiesysteem allemaal één geheel zijn, zo zijn ook de niveaus van bewustzijn onderling verbonden. De samenhangen die we daarin beleven zijn van dezelfde soort als die van de cellen, de organen, ons lichaam en de mensheid of – zoals dat in de wetenschap bestudeerd is – het samenspel tussen materie, moleculen, atomen en subatomaire velden. We kunnen elk van die modellen gebruiken om de integriteit van ons lichaam te hervinden en herstellen.

Daartoe is het wel van belang om van bewustzijnsniveau te kunnen veranderen: vanuit het ene niveau kan je niet omgaan met wat er op een ander niveau afspeelt. Zoals de natuurkunde, scheikunde, elektriciteitsleer en informatica verschillen, (of de 4 Fundamentele Krachten van de Fysica elk op een ander niveau spelen), zo is dat ook het geval voor ons gebruik van ons bewustzijn. (Zie “Meditatie als Medicatie”)

NavLeft NavUp NavRight
[Zelfgenezen - Doe Het Zelf] [Doe Het Zelf] [Overzicht] [Handboek] [ZelfGenezing] [1 Wat is je Lichaam?] [2 Gezondheid, wat is dat?] [3 Genezen, hoe werkt dat?] [4 Zelfgenezing] [Wiki] [Cursusaanbod]

SIG-zaait
SIGLogo2
Opgericht 12 februari 2002
KvK Amsterdam 34175768

Voor Donaties:

Postbank rekening 7234993 t.n.v. SIG

of via PayPal: